0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Filip Mlynarski
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۳۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۸:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۴۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۵:۳۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۸:۱۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۹:۴۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۲۵
Miastowski Maksymilian
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۴۵
Petas Kacper
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۰۵
Adrian Spychala
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۱۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۰۵
Jakub Kosowski
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۰۹:۵۵
Petas Kacper
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۲:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Bartosz Kwodawski
Finished
۱۵:۴۰
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۵:۴۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۴۵
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۰:۱۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۳۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۴۵
Adam Kasperski
۰
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۶:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۵
Adam Kasperski
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۳۰
Kacper Slawinski
۰
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۵۵
Petas Kacper
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۰۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۰۹:۱۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۹:۳۵
Jakub Kosowski
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۱:۳۰
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۴:۱۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Adrian Wiecek
Finished
۱۴:۱۵
Adrian Spychala
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۱۴:۵۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۶:۲۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۵۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۰۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۲۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Kacper Glazowski
Finished
۰۱:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۲:۴۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۴:۲۰
Kacper Slawinski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۴۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۵۵
Artur Sobel
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۸:۱۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Lukasz Nadolski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۰۰
Artur Sobel
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۱۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۲۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۱:۱۰
Lukasz Nadolski
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۱:۳۵
Piotr Gumulinski
۲
۳
Rafal Skotniczny
Finished
۱۱:۴۹
Marcin Jadczyk
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۵۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۴۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۰۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۵۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۵۵
Lukasz Pietraszko
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۴:۵۵
Jakub Kosowski
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۰۵
Adrian Wiecek
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۵:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۵۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Adam Kasperski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Adam Kasperski
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۰۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۸:۳۵
Jakub Kosowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۴۰
Artur Sobel
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۹:۲۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۹:۲۵
Rafal Skotniczny
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۱:۰۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Petas Kacper
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Krawczyk
۲
۳
Bartosz Kwodawski
Finished
۱۴:۳۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۴۰
Petas Kacper
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۲۰
Artur Sobel
۳
۱
Jakub Krawczyk
Finished
۱۵:۲۰
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۱۰
Adrian Spychala
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۵۵
Grzegorz Adamiak
۱
۰
Petas Kacper
inprogress
۱۷:۲۰
Adrian Spychala
۰
۳
Kacper Glazowski
Finished
۰۰:۴۰
Rudomina Kamil
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Kacper Slawinski
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۳۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۵۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۱:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Krawczyk
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۲۰
Rafal Skotniczny
۰
۳
Fomin Yurij
Finished
۱۴:۰۹
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۳۰
Piotr Gumulinski
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۴:۳۴
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۵:۲۵
Petas Kacper
۲
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۱۶:۳۵
Jakub Kosowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۷:۰۵
  Russia Liga Pro
Valeriy Zanev
۳
۲
Mikhail Smirnov
Finished
۰۸:۲۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۴:۳۵
Nikita Lyfenko
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۷:۵۰
Valery Kutin
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۰:۴۰
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۰۵
Sergey Muslikov
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۰۵
Nikita Lyfenko
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۵۰
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۰۵
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۳:۲۰
Dmitry Petrochenko
۳
۰
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۴:۲۰
Konstantin Bystrushkin
۱
۳
Daniil Mikheev
Finished
۰۸:۲۰
Valeriy Skomskov
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۳۵
Igor Rokhlin
۰
۳
Valeriy Zanev
Finished
۰۹:۵۰
Igor Minchenkov
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۱۱:۵۰
Dmitry Bakalin
۱
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۲:۵۰
Oleg Belugin
۰
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۳:۰۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۰:۳۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۱:۲۰
Mikhail Sverdlov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۳:۰۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Dmitrii Kustov
Finished
۰۴:۰۵
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Valeriy Skomskov
Finished
۰۸:۳۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Igor Rokhlin
Finished
۰۸:۵۰
Aleksandr Gusev
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۲:۲۰
Vladimir Nemashkalo
۳
۲
Artem Poidashev
Finished
۱۲:۳۵
Igor Minchenkov
۱
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۳:۵۰
Oleg Belugin
۳
۲
Taras Kononenko
Finished
۱۴:۳۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۴:۵۰
Ivan Bukhtiyarov
۳
۲
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۶:۲۰
Denys Lebedev
۲
۲
Ivan Bukhtiyarov
inprogress
۱۶:۵۰
Evgeny Kalashnikov
۰
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۰۰:۲۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۰:۵۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۱:۰۰
Dmitrii Kustov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۵
Nikita Mareev
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۰۵
Valery Kutin
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۳۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۰۱:۵۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۲:۰۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۳:۲۰
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۳۵
Aleksey Lobanov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۹:۰۵
Daniil Mikheev
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۲۰
Mikhail Smirnov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۲۰
Mikhail Reznikov
۰
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۰:۲۰
Mikhail Smirnov
۲
۳
Igor Rokhlin
Finished
۱۰:۵۰
Viktor Kochergin
۲
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۲:۰۵
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۲:۲۰
Andrei Khanevskii
۲
۳
Taras Kononenko
Finished
۱۲:۳۵
Roman Bortnikov
۰
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۲:۵۰
Viktor Kochergin
۱
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۴:۰۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۴:۲۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Denys Lebedev
Finished
۱۶:۱۰
Andrei Molodykh
-
-
Egor Markelov
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Ivanov Alexander
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۰۵
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۲:۲۰
Dmitrii Kustov
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۳۵
Nikita Mareev
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Artem Tsitselsky
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۲:۵۰
Vasilii Obukhov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Myagkov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۵
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۴:۰۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۴۵
Mikhail Reznikov
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۵۰
Taras Kononenko
۳
۱
Viktor Kochergin
Finished
۱۳:۳۵
Artem Poidashev
۳
۰
Oleg Kharlakin
Finished
۱۳:۳۵
Oleg Butorin
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۵۰
Oleg Kharlakin
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۴:۰۵
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Roman Bortnikov
Finished
۱۴:۲۰
Yuriy Krivenkiy
۱
۳
Andrey Yakovlev
Finished
۱۶:۰۵
Oleg Moshnikov
۳
۰
Igor Blinov
Finished
۱۶:۳۵
Andrey Yakovlev
۰
۲
Oleg Moshnikov
inprogress
۱۷:۰۵
Andrei Borisov
۱
۰
Aleksey Kazakov
inprogress
۱۷:۰۵
Igor Blinov
-
-
Yuriy Krivenkiy
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Kutenkov Dmitry
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Yuriy Krivenkiy
-
-
Oleg Moshnikov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Mikhail Mukhamedzhanov
-
-
Aleksey Kazakov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Ivan Soldatov
-
-
Vladimir Eremin
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Vasily Dedov
-
-
Alexander Zhelubenkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Konstantin Kochetkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Anton Boev
-
-
Andrey Shmakov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Roman Khomenko
-
-
Pavel Pinkovsky
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Yaroslav Troyanov
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Ilya Novikov
-
-
Artem Alekseevich Troshkin
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Vladimir Eremin
-
-
Anton Boev
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Alexander Zhelubenkov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Konstantin Kochetkov
-
-
Roman Khomenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Konstantin Olshakov
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Andrey Shmakov
-
-
Ivan Soldatov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Pavel Pinkovsky
-
-
Aleksandr Rakhmatov
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Ivan Soldatov
-
-
Anton Boev
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Vasily Dedov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Roman Khomenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Egor Markelov
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Ilya Novikov
-
-
Mikhail Ignatov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Konstantin Olshakov
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Konstantin Kochetkov
-
-
Pavel Pinkovsky
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Roman Zelenskii
-
-
Nikolay Tarasenkov
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  Czech Republic Pro League
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Jiri Grohsgott
Finished
۱۶:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Tomas Barta
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Tomas Barta
Finished
۰۶:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Ludek Madle
Finished
۰۹:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۱۳:۳۰
Tonar Lukas
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۲
۳
Josef Rossler
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Holik
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۱:۱۳
Tomas Barta
۲
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۱:۳۰
Denis Hofman
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۲
Jaroslav Kepka
Finished
۰۹:۳۰
Ludek Madle
۱
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۰:۳۰
Milan Zika
۳
۱
Adam Strelec
Finished
۱۱:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۱۱:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۱
۳
Milan Zika
Finished
۱۲:۰۰
Milan Zika
۳
۱
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Vaclavik
۳
۱
Jiri Grohsgott
Finished
۱۴:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Petr Sudek
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Foltynek
۲
۳
Tomas Suta
Finished
۱۵:۰۰
Cesta Havrda
۱
۳
Jiri Grohsgott
Finished
۱۶:۳۰
Tomas Navrat
۲
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۵:۳۰
Yurii Holovatiuk
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Adam Strelec
۲
۳
Vlastimil Pszczolka
Finished
۰۹:۳۰
Julius Lazar
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۰:۳۰
Julius Lazar
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Suta
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۱۳:۳۰
Pavol Hromadka
۳
۲
Ondrej Svoboda
Finished
۱۳:۳۰
Bohumil Skulina
۳
۰
Jiri Foltynek
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Motak
۱
۳
Bohumil Skulina
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Motak
۰
۳
Jiri Foltynek
Finished
۱۶:۰۰
Bohumil Skulina
۲
۲
Tomas Suta
inprogress
۱۷:۰۰
Josef Rossler
۲
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Karel Hons
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Barta
۳
۲
Ondrej Baly
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Baly
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۰۹:۳۰
Gunar Krauter
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۱۰:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Milan Zika
Finished
۱۰:۰۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۰:۰۰
Jaromir Vyboch
۳
۲
Miroslav Nejedly
Finished
۱۰:۰۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۰
Adolf Huttl
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Nejedly
۲
۳
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۱:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۱:۳۰
Ludek Madle
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۲:۰۰
Gunar Krauter
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۳:۰۰
Cesta Havrda
۳
۰
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۳:۳۰
Hvojka Milan sr.
۳
۰
Petr Fous
Finished
۱۴:۰۰
Petr Sudek
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۰۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Grohsgott
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Foltynek
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۱۶:۳۰
Miroslav Vaclavik
۰
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۷:۰۰
Marek Placek
-
-
Jiri Hyrsl
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Tibor Kolenic
-
-
Lubor Sulava
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۰۰
Jan Mecl Jr.
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Baly
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۲:۳۰
Yurii Holovatiuk
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۳۰
Yurii Holovatiuk
۳
۰
Ondrej Baly
Finished
۰۴:۰۰
Jan Mecl Jr.
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۱
Jaromir Vyboch
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۰
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۳۰
Adam Strelec
۳
۱
Adolf Huttl
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۱
Jaroslav Kepka
Finished
۱۳:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۳:۰۰
Ondrej Svoboda
۰
۳
Hvojka Milan sr.
Finished
۱۴:۳۰
Petr Fous
۰
۳
Pavol Hromadka
Finished
۱۵:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۰۰
Cesta Havrda
۰
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Petr Sudek
Finished
۱۵:۳۰
Pavol Hromadka
۲
۳
Hvojka Milan sr.
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Suta
۰
۳
Bohumil Skulina
Finished
۱۵:۳۰
Ondrej Svoboda
۰
۳
Petr Fous
Finished
۱۶:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۶:۰۰
Petr Fous
۳
۱
Ondrej Svoboda
Finished
۱۶:۳۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۶:۳۰
Hvojka Milan sr.
۳
۱
Pavol Hromadka
Finished
۱۷:۰۰
Petr Sudek
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۷:۰۰
Jakub Levicky
-
-
Dusan Stusek
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Jiri Babinek
-
-
Jaromir Kriz
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
  Germany Challenger Series
Dauud Cheaib
۳
۰
Matthias Danzer
Finished
۱۲:۳۰
Bohdan Sinkevych
۳
۱
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۵:۰۰
Miad Lotfijanabadi
۳
۱
Guillaume Alcayde
Finished
۱۶:۳۰
Dennis Klein
۳
۱
Matthias Danzer
Finished
۱۰:۳۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۱:۰۰
Bohdan Sinkevych
۲
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۳:۳۰
Samuel Kulczycki
۳
۱
Matthias Danzer
Finished
۱۵:۳۰
Adrien Coton
۱
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۴:۰۰
Dennis Klein
۱
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۴:۳۰
Dennis Klein
۳
۱
Dauud Cheaib
Finished
۱۶:۰۰
Adrien Coton
۰
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۰:۰۰
Samuel Kulczycki
۳
۰
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۱:۳۰
Adrien Coton
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۲:۰۰
Samuel Kulczycki
۳
۰
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۳:۰۰
Bohdan Sinkevych
۰
۳
Matthias Danzer
Finished
۱۷:۰۰
Adrien Coton
-
-
Samuel Kulczycki
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Adrien Coton
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Miad Lotfijanabadi
-
-
Matthias Danzer
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Dennis Klein
-
-
Samuel Kulczycki
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Adrien Coton
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Samuel Kulczycki
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  World TT-CUP
Zapala Krzysztof
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۰
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۰:۰۵
Zdenek Dusek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Milos Frydl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Zozulya Artem
Finished
۰۰:۳۰
Yang Ray
۳
۰
Valeri Goncharov
Finished
۰۰:۳۵
Adam Kosacky
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۵۵
Adam Kral
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Nowak
۲
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Dusek
۳
۰
Lukas Vich
Finished
۰۱:۳۰
Marek Chybinski
۳
۲
Zozulya Artem
Finished
۰۱:۳۰
Jan Hendrych
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۰۱:۳۰
Emil Nowak
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۰۲:۰۰
Milos Frydl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۰۰
Morawski Piotr
۲
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۲:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Morawski Piotr
۳
۱
Emil Michalski
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Witerski
۰
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۴:۰۰
Morawski Piotr
۳
۲
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۴:۳۰
Emil Michalski
۳
۰
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۰۰
Emil Michalski
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Skwierz Jakub
Finished
۰۸:۳۰
Valois Kayque
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۰۹:۰۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Skwierz Jakub
Finished
۰۹:۳۰
Stepien Marcin
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۰۹:۳۵
Francisco Moya
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۰۹:۴۰
Frantisek Dvorak
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۰۹:۵۰
Sylwester Wloszek
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۰:۰۰
Sanchez Juan A
۳
۱
Guillermo Sanchez
Finished
۱۰:۱۰
Daniel Zelezny
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۱۰:۲۰
Cerny Martin
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۳۰
Jan Masternak
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۰:۳۵
Juan Cayuela
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۴۰
Frantisek Dvorak
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۰:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۵
Valois Kayque
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۱:۰۰
Francisco Moya
۳
۱
Sanchez Juan A
Finished
۱۱:۱۰
Michal Nemec
۲
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۱:۲۰
Cerny Martin
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۲۵
Sylwester Wloszek
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۰
Jan Masternak
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۱:۳۵
Juan Cayuela
۳
۰
Guillermo Sanchez
Finished
۱۱:۴۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۱:۵۰
Pasek Dominik
۳
۲
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۵۵
Adam Gdula
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۲:۰۰
Sanchez Juan A
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۲:۱۰
Pavel Cibik
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۲:۲۰
Cerny Martin
۰
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۲:۲۵
Valois Kayque
۳
۱
Skwierz Jakub
Finished
۱۲:۳۰
Juan Cayuela
۰
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۲:۴۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۲:۵۵
Pavel Cibik
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۲:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۳:۰۰
Stepien Marcin
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۳:۰۵
Francisco Moya
۳
۲
Guillermo Sanchez
Finished
۱۳:۱۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۳:۲۵
Ruzicka Josef
۲
۳
Cerny Martin
Finished
۱۳:۳۰
Valois Kayque
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۳۰
Jan Masternak
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۳:۳۵
Juan Cayuela
۳
۱
Francisco Moya
Finished
۱۳:۴۰
Pistora Josef
۳
۲
Miroslav Hrncal
Finished
۱۳:۵۰
Gola Pawel
۳
۰
Skwierz Jakub
Finished
۱۴:۰۰
Pasek Dominik
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۴:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۴:۰۵
Guillermo Sanchez
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۴:۱۰
Pavel Cibik
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۴:۲۰
Ales Brandtl
۳
۲
Filip Nemec
Finished
۱۴:۲۵
Sylwester Wloszek
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۴:۳۰
Pistora Josef
۳
۱
Daniel Zelezny
Finished
۱۴:۵۰
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Francisco Moya
Finished
۱۴:۵۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Skwierz Jakub
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Hrncal
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۵:۲۰
Sanchez Juan A
۰
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۵:۲۰
Stepien Marcin
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۵:۲۵
Ales Brandtl
۳
۱
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۵:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۵:۳۰
Wenda Krzysztof
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۵:۳۵
Pistora Josef
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۱۵:۵۰
Filip Nemec
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۵۵
Grzegorz Papciak
۳
۱
Seweryn Nagorzanski
Finished
۱۶:۰۵
Gola Pawel
۳
۰
Skwierz Jakub
Finished
۱۶:۱۰
Daniel Zelezny
۰
۳
Miroslav Hrncal
Finished
۱۶:۲۰
Ales Brandtl
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۶:۲۵
Wenda Krzysztof
۳
۱
Seweryn Nagorzanski
Finished
۱۶:۳۵
Valois Kayque
۲
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۶:۴۰
Pavel Cibik
۳
۰
Daniel Zelezny
Finished
۱۶:۵۰
Vaclav Nadvornik
۱
۳
Filip Nemec
Finished
۱۶:۵۵
Tomasz Stachera
۲
۲
Franciszek Jastrzebowski
inprogress
۱۷:۰۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۷:۱۰
Pistora Josef
۱
۰
Miroslav Hrncal
inprogress
۱۷:۲۰
  World Ping Pong Point
Roiland Dmytro
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۱۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۰۸:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Serhii Baranovskyi
Finished
۰۹:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۰:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۴۷
Roiland Dmytro
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۱:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۱:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۲:۴۷
Serhii Baranovskyi
۲
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۱۳:۴۷
Igor Gatsenko
۱
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۵:۱۷
Aleksei Naumov
۰
۳
Haidai Serhii
Finished
۱۵:۴۷
Bondar Henadii
۳
۱
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۶:۱۷
Igor Gatsenko
۰
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۶:۴۷
Bondar Henadii
۱
۰
Haidai Serhii
inprogress
۱۷:۱۷
  Belarus Liga Pro
Lugovskii Sergei Grigorevich
۰
۳
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۲۰
Iurii Zakharov
۳
۱
Aleksei Shubin
Finished
۰۸:۵۰
Vasily Ermolenko
۳
۲
Iurii Zakharov
Finished
۰۹:۲۰
Aleksei Shubin
۳
۱
Lugovskii Sergei Grigorevich
Finished
۰۹:۵۰
Lugovskii Sergei Grigorevich
۲
۳
Iurii Zakharov
Finished
۱۰:۲۰
Vasily Ermolenko
۱
۳
Aleksei Shubin
Finished
۱۰:۵۰
Dmitrii Strigutskii
۳
۲
Petr Puzanov
Finished
۱۲:۲۰
Aleksandr Sidorkov
۳
۰
Alexey Kulesh
Finished
۱۲:۵۰
Petr Puzanov
۲
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۳:۲۰
Alexey Kulesh
۳
۰
Dmitrii Strigutskii
Finished
۱۳:۵۰
Dmitrii Strigutskii
۰
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۴:۲۰
Petr Puzanov
۳
۰
Alexey Kulesh
Finished
۱۴:۵۰
Kiriil Skochelenkov
۱
۲
Vladimir Murashko
inprogress
۱۶:۵۰
  Czech Republic TT Star Series
Antonin Gavlas
۳
۰
Nandor Ecseki
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Tregler
۳
۱
Jiri Martinko
Finished
۱۰:۰۰
Kilian Tormos
۳
۲
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۰:۳۰
Filip Radovic
۱
۳
Patrick Klos
Finished
۱۱:۰۰
Antonin Gavlas
۲
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۱:۳۰
Kilian Tormos
۳
۰
Jiri Martinko
Finished
۱۲:۰۰
Patrick Klos
۰
۳
Nandor Ecseki
Finished
۱۲:۳۰
Filip Radovic
۲
۳
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۳:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Tregler
۳
۰
Nandor Ecseki
Finished
۱۴:۰۰
Filip Radovic
۰
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۴:۳۰
Patrick Klos
۲
۳
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Tregler
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۵:۳۰
Antonin Gavlas
۳
۲
Filip Radovic
Finished
۱۶:۰۰
Abdel-Kader Salifou
۳
۱
Nandor Ecseki
Finished
۱۶:۳۰
Patrick Klos
۰
۱
Jiri Martinko
inprogress
۱۷:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید